top of page
AlfaIn_logo_edited.png
PERUN 160 E_.jpeg
Alfin-162-T-klieštiny.jpg
Obalovane elektrody.jpg

INVERTORY MMA  

INVERTORY MMA-TIG

PERUN 160 T HF PULSE_.jpg

INVERTORY TIG AC/DC

PEGAS 320 AC-DC.jpg

INVERTORY MIG Multifunkčné

ALFAIN_PERUN-200-MIG-MAN-PFC.jpg

INVERTORY MIG MAG PULSE

MIG - MAG PULSE.jpg

MIG/MAG ODBOČKOVÉ

MIG-MAG svařovací stroje do náročných pr
SVAGOR 2022 .jpg

NOVINKA 

Alfa In _Zváračka Svarog 500.JPG

Prospekt

Zoznámte sa so  SVAGOROM

SVAROG 500 PULSE H2O

INVERTORY MMA / ELEKTRÓDY 

PERUN 160 E_.jpeg
Alfin-162-T-klieštiny.jpg
Obalovane elektrody.jpg

INVERTORY MMA-TIG ​/ NEREZ

PERUN 160 T HF PULSE_.jpg

INVERTORY TIG AC/DC ​/ NEREZ-HLINÍK

PEGAS 320 AC-DC.jpg

INVERTORY MIG a MULTIFUNKČNÉ

ALFAIN_PERUN-200-MIG-MAN-PFC.jpg

INVERTORY MIG MAG PULSE

MIG - MAG PULSE.jpg

MIG/MAG PRE  NÁROČNÉ PODMIENKY

MIG-MAG svařovací stroje do náročných pr
Ako si správne vybrať zváračku

Ako si správne vybrať?

Existuje veľa spôsobov zvárania, z ktorých si môžete vybrať - ale žiadny jednotlivý proces zvárania nie je vhodný pre všetky aplikácie. Je rozhodujúce vziať do úvahy vaše zváračské schopnosti, základné dostupné procesy a schopnosti a výhody každého z nich, aby ste určili, ktorý proces je najlepší pre vaše potreby a aplikácie. 

Aké faktory by ste mali brať do úvahy pri určovaní rozpočtu? 

Typ zváračky, ktorú kupujete, by mal byť vhodný pre konkrétne funkcie, ktoré požadujete, ako aj pre projekty, na ktorých budete najviac pracovať. Zamyslite sa nad svojím konečným cieľom a zvážte príležitosti na rozšírenie užitočnosti vášho zvárača. Budete chcieť v budúcnosti viac energie alebo prúdu? Budete sa niekedy chcieť naučiť alebo použiť ďalšie zváracie procesy?

Je dôležité vziať do úvahy rôzne požiadavky na prúd a energiu, ako aj pracovný cyklus potrebný na dosiahnutie najefektívnejších a najhospodárnejších prevádzkových výsledkov pre projekty, ktoré hľadáte na dokončenie.

Okrem nákladov na samotnú zváračku nezabudnite zahrnúť náklady na príslušenstvo a spotrebný materiál, ktorý budete potrebovať na prevádzku svojej novej zváračky. Patrí sem ochrana proti zváraniu (prilba, rukavice, bunda atď.), Ako aj plyn a spotrebný materiál.

Nebuďte uponáhľaní pri rozhodovaní o kúpe. Urobte si čas na definovanie svojich potrieb. Ak máte otázky alebo Vám niečo nie je jasné, spoločnosť ERBOS vám môže odpovedať na akékoľvek otázky týkajúce sa procesov zvárania, výhod, obmedzení a prevádzky. Keď ste pripravení zladiť konkrétny model s úlohou, koníčkom alebo prácou - spoločnosť ERBOS navrhne model alebo produkt, ktorý je pre vás najlepší.

METÓDY ZVÁRANIA - ZÁKLADNÉ DEFINÍCIE

MMA (Manual Metal Arc) je metóda ručného zvárania elektrickým oblúkom s použitím obaľovaných zváracích elektród. Zdrojom pre zváranie môže byť napätie  AC - striedavé (trafozváračky) alebo DC - jednosmerné (invertory) Takmer všetky obaľované elektródy sa pripájajú na ku kladnému pólu +  zdroja. Zemniaca svorka sa pripojí k zápornému - pólu zdroja. Iba vo výnimočných prípadoch pri použití kyslých elektród sa vykoná prepólovaniu.

MIG-MAG (Metal Inert Gas- Metal Active Gas) je metóda zváranie kedy je prídavný materiál plynule dodávaný do miesta zvaru podávacím zariadením, prídavný materiál sa taví elektrickým oblúkom a tavenina je chránená pred atmosférickou oxidáciou inertným plynom, ktorý je dodávaný na miesto  zvaru . Inak tiež metóda zváranie v ochrannej atmosfére.

TIG / WIG ( Tungsten Inert Gass ) alebo tiež nemecky WIG ( Wolfram Inert Gass ) zváracia metóda TIG predstavuje zvárací postup, ktorý využíva teplo uvoľňované zo zapáleného elektrického oblúka, udržiavaného medzi neroztavitelnou elektródou ( volfrám ) a zváraným dielom . Volfrámovu elektródu drží zváracia pištoľ, je vhodná pre prenos potrebného zváracieho prúdu, chráni samotnú elektródu a zvárací "kúpeľ" pred atmosférickou oxidáciou prostredníctvom prúdu inertného plynu ( obvykle Argón Ar 99,5 % ), prúdiaci z keramickej hubice. Môže sa použiť ručné pridávanie zváracieho materiálu, alebo len zvárať natavením okrajov zvarencov.

TIG- DC  (DC je jednosmerné výstupné napätie zváracieho zdroja) je druh zváranie vhodné pre čisté zváranie všetkých druhov uhlíkovej ocele s nízkym a vysokým obsahom zliatin a ocele s obsahom medi, niklu a titánu a ich zliatin.

TIG- AC  ( AC je striedavé výstupné napätie zváracieho stroja) je druh zváranie kovov ako je hliník, bronz, mosadz, zliatiny, ktoré vytvárajú pri zváraní na tavenine ochranný izolačný oxid. Zmenou polarity zváracieho prúdu je možné "rozbiť" povrchovú vrstvu oxydu prostredníctvom mechanizmu nazvaného "ionické pieskovanie". Napätie na wolfrámovej elektróde je striedavo kladné (EP - napätie pozitívny) a záporné (EN - napätie negatívne). To sa deje regulovateľne cca 20-200x za sec. Obvykle sa používa zeleno označená elektróda s 99,8% volfrámu.

FLUX  je nová, moderná zvárací metóda podobná metóde MIG-MAG, kde ochranu inertným plynom nahrádza materiál odparený tavením zváracieho drôtu a chrániaci taveninu pred atmosférickou oxidáciou. Tento zvárací drôt (tiež nazývaný "dutinkový") je vlastne zvinutý pásik naplnený rutilovou alebo basickou náplňou s prímesami. Tento pásik je zvinutý, fixovaný zámočky na jeho okrajoch, aby nedochádzalo k jeho otváraniu a nakoniec vyžíhaný. Pri tejto metóde FLUX odpadá nutnosť použiť dodatočné plynové zariadenie pri všetkých výhodách ako má zváranie MIG-MAG. Keďže tavenina vzniká odtavovaním drôtu po jeho kruhovom obvode je rozstrekovaná jemnými kvapôčkami do taveniny, je zvar proti klasickej metóde MIG-MAG úhľadnejšia a zaoblený a homogénny. V dnešnej dobe, pri cene trubičkového drôtu už sa prevádzkové náklady svovnávají s nákladmi na zváraním s inertným plynom (platí pri zváraní ocelí) a odpadá manipulácia s fľašami.

Funkcie zváracích invertorov a ich vysvetlenie 

Anti stick (MMA) obvod, ktorý pri zapaľovaní oblúka rozpozná, že by došlo k prilepeniu elektródy a ihneď obmedzí zvárací prúd, a tým zabráni prilepeniu elektródy.

Arc force (MMA) na výstupe invertora je meranie zváracieho prúdu. Pokiaľ napr. zvárač neudrží elektródu pri práci v konštantnej vzdialenosti od zvarenca, obvod Arc Force pridáva a uberá prúd podľa parametrov oblúka, a tým sa vytvára rovnomerný zvar.ektródy.

Hot start (MMA) obvod, ktorý pri zapaľovaní oblúka nastaví parametre výstupu invertora tak, aby umožnil ľahké zapálenie oblúka.

HF  (TIG) týka sa invertorov a jedná sa o vysokofrekvenčné zapálenie oblúka bez dotyku elektródy so zvarencom prostredníctvom iskry vyvolanej vysokofrekvenčným zariadením. Tento spôsob zapálenia oblúka nespôsobuje vznik wolfrámových prímesí v zváracom kúpeli ani opotrebovanie elektródy a ponúka ľahké začatie zvárania vo všetkých polohách.

LIFT  (TIG) týka sa invertorov a jedná sa o možnosť zapálenia elektrického oblúka oddialením wolfrámovej elektródy od zvarenca. Tento spôsob zapálenia oblúka spôsobuje menej elektromagnetického rušenia a znižuje na minimum výskyt wolfrámových prímesí a opotrebovanie elektródy. Pri zapaľování oblúka sa ľahko dotkneme elektródou zvarenca a pri stlačenom tlačidle na pištoli oddialime 2-3 mm elektródu od zvarenca, a tým zapálime oblúk.

Slope Down   táto funkcia umožní postupný pokles nastaveného zváracieho prúdu v momente uvoľnenia tlačidla na hodnotu prúdu Ibase

Post Gas  nastaviteľná doba dofuku inertného plynu pri dokončení zvárania

Burn Back  nastaviteľná doba dohorenia zváracieho drôtu od vypnutia spínača horáku pre tzv. vyplnenie kráteru zvaru

Spray ARC  (rozstrekovaný oblúk) týka sa metódy MIG-MAG a je to režim tavenia drôtu pri vyšších prúdoch a napätí -s porovnaním s režimom Short arc  hrot drôtu neprichádza do styku s tavným kúpeľom – z neho vychádza oblúk , prostredníctvom ktorého vznikajú kovové kvapôčky pochádzajúce z nepretržitého tavenia drôtu, teda bez výskytu skratov. Tento spôsob je vhodný pre: uhlíkové a nízkolegované ocele, nerez, hliník a jeho zliatiny. Aplikácie: zváranie na rovnom povrchu, s hrúbkou materiálu min.3-4 mm (vysoko fluidný kúpeľ) rýchlosť nánosu veľmi rýchla, vysoké prehriatie zvarenca.

Short ARC  (krátky oblúk) týka sa metódy MIG-MAG  a je to režim odtavovania drôtu, kedy k oddeleniu kvapôčky dochádza následkom krátkych skratov na hrote drôtu v taviacom kúpeli. (až 200x za sekundu) Tento spôsob je vhodný pre: uhlíkové a nízkolegované ocele, nerez, hliník a zliatiny. Aplikácie: zváranie vo všetkých polohách, na jemných povrchoch alebo pre prvý nános do obrúsených hrán, výhodou je menší prenos tepla do zvarenca a dobre ovládateľný kúpeľ.

Pulse ARC  (pulzný oblúk) jedná sa o kontrolovaný prenos v režime „Spray Arc“ a vyznačuje sa preto výhodami, čo sa týka rýchlosti tavenia a absencie vymršťovania materiálu, a to pri veľmi nízkych hodnotách prúdu, kedy nedochádza k takému ohrevu zvarenca, podobne ako u Short Arc. Každému prúdovému impulzu zodpovedá oddelenie jednej samostatnej kvapky drôtu elektródy, tento jav sa vyskytuje s pravidelnosťou úmernou rýchlosti posuvu drôtu v závislosti na jeho priemer. Obvyklé hodnoty frekvencie sú 30-300 Hz. Použitie: uhlíkové a nízkolegované ocele, nerez, hliník a jeho zliatiny. Aplikácie: zváranie v rôznych polohách, tenkých a stredne hrubých materiálov, ktoré rýchlo podliehajú účinkom tepla (hliník a jeho zliatiny) a tiež pri hrúbkach materiálu pod 3 mm.

SYNERGY  (súčinnosť) táto funkcia umožňuje súbežne využívať niekoľko funkcií zváračky zároveň. Od výrobcu sú nastavené programy na rôzne druhy materiálov, Vám stačí meniť potom už iba jeden parameter. Ďalej je možné v ručnom režime nastaviť každý parameter zvlášť a uložiť do pamäte. Takto sa dá uložiť nekonečne veľa rôznych osobných nastavení pre často sa opakujúce technologické postupy.  

Režim 2T/4T   (režim dvojtakt-štvortakt) Dvojtakt-stlačením tlačidla na horáku sa uvedie zváračka do chodu, pustením tlačidla sa zastaví. Používa sa pri krátkych zvaroch. Štvortakt - stlačením tlačidla sa spustí stroj a po uvoľnení zváračka zostáva v činnosti. Ďalším stlačením a uvoľnením sa zváračka zastaví. Tento režim sa používa pri dlhých zvaroch, aby „nebolel“ prst. Funkcia Štvortakt býva doplnená ešte funkciou Bi-Level, uvádza sa do činnosti krátkym stlačením ovládacieho tlačidla.

 

 

NAJDETE NÁS NA ADRESE:                         E-mail:                          Tel. kontakt                                Sme oficiálny predajca 

ERBOS s.r.o.                                                              obchod@erbos.sk                               +421 944 093 833

Horná Trnovská 432/105   

010 01 Žilina                                                             predaj@erbos.sk                                 +421 908 058 276

Slovenská republika

Zásady ochrany osobných údajov                               Všetky práva vyhradené                          © copyright 2020 ERBOS s.r.o.

AlfaIn_logo_edited.png
bottom of page